OK
شرکت صنعتی سهند
آجر

آجرچینی یا آجرفرش

گذشته از کاربرد آجر در اسکلت ساختمان، قوسها، پوششها و بالاخره نما سازیها، در زمینه پوشش کفها نیز آجر مورد استفاده فراوان داشتهاست. از پیش از اسلام شاهد کاربرد آجر برای پوشش سطحهای وسیع در کف بناها در داخل و خارج هستیم. در دوران بعد از اسلام در محلهایی چون جرجان حتی در سطحهای بسیار زیاد برای پوشش کف خیابانها ی شهر، آجر مورد استفاده قرار گرفتهاست

آجر فرش بناها در بیشتر دورهها با آجرهای چهار گوش بزرگ نظامی ی « و تخت صورت گرفتهاست. شیوه کار آجر در پلهها را میگویند. » ره چین ِه متر در محور شمالی ۱۰ در جرجان در کاوشهای بدست آ مده خیابانی به عرض جنوبی مربوط به دورههای سلجوقی و سامانی وجود دارد که با آجر فرش – شده ا آجره ٔ سانتیمتر است. آجر فرش بناها در بیشتر ۲۰×۲۰ ×۴ است. اندازه دورهها با آجرهای چهار گوش بزرگ نظامی و تخت صورت گرفتهاست.

آجرنسوز

در حین ساختن یک دیوار آجری، اگر بخواهیم قسمتی از یک دیوار را در یک روز کار را به روز بعد موکول کنیم؛ باید توجه داشته باشیم که بخش ٔ ساخته و ادامه ساخته شده را به صورت یک خط عمودی و صاف رها نکنیم. زیرا در اثر گذشت زمان، دیوار از همان محل، ترک میخورد.

برای جلوگیری از این ترک خوردگی باید قسمت انتهایی کار را به صورت هشت و شروع به کار ً گذاشته و از روز بعد از همان محل مجددا ، گیر یا لاریز کنیم): هشت و گیر لاریز)

منابع

. ↑مصالحشناسی، سیاوش کباری، شابک:۷-۴۴-۶۴۷1-۹۶۴، صفحه 1۳۷–1۳۹

. ↑پوپ، معماری ایران، 1۳۹–1۴۴.

. ↑طاووسی و آزادی، کیمیای آجر و نقش در گنبد خاکی مسجد جامع اصفهان، ۳2.

. ↑زمرشیدی، حسین) 1۳۹۰ .(مصالحشناسی سنتی .زمرد.

. ↑عمران آنلاین]پیوند مرده[

. ↑مصالحشناسی، سیاوش کباری، شابک:۷-۴۴-۶۴۷1-۹۶۴، صفحه 1۴۸–15۰

. ↑روتشکا ،جرالد) 1۳۷۸(، «فصل چهارم»، مواد دیرگداز، ترجم ه بهزاد میرهادی، انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران، شابک ۹۶۴۴5۴۰۷۹۴

. ↑مصالح ساختمان/احمد حامی/چاپ و پخش دانشگاه تهران2۰۴2/چاپ هفدهم1۳۸۴/ص 152

. ↑مصالح ساختمان/احمد حامی/چاپ و پخش دانشگاه تهران2۰۴2/چاپ هفدهم1۳۸۴

. ↑مصالحشناسی، سیاوش کباری، شابک:۷-۴۴-۶۴۷1-۹۶۴

. ↑کباری، سیاوش) 1۳۹2 .(مصالحشناسی .انتشارات دانش و فن.

در ویکیانبار پروندههایی دربار ه آجر موجود است.

در ویکیانبار پروندههایی دربار ه آجرچینی موجود است.

در ویکیانبار پروندههایی دربار ه آجرپزی موجود است.

Copyright © 2019 sahand-co.com All Right Reserved Powered By AzaranWeb